Tài khoản 1: Vietcombank

Tên TK: Nguyễn Minh Quốc

Số TK: 0271000954631

Tài khoản 2: Viettinbank

Tên TK: Nguyễn Minh Quốc

Số TK: 107875893114

Tài khoản 3: Tiên Phong bank

Tên TK: Nguyễn Minh Quốc

Số TK: 03935018201